Start Szkolne akty prawne
Szkolne akty prawne

Wizja i misja szkoły

Email Drukuj PDF

Misja Publicznej Szkoły Podstawowej w Gidlach to:

Uczymy się w przyjaznej szkole,
by wiedzieć, działać, być i wspólnie żyć.

 

Jesteśmy po to, aby wdrożyć ucznia sześcioletniej szkoły podstawowej do samodzielnego korzystania z:

 • Bogactw otaczającego do świata,
 • Dorobku światowej kultury,
 • Różnorodnych doświadczeń środowiskowych,
 • Możliwości intelektualnych,
 • Wartości kultywowanych przez rodzinę.

Wizja absolwenta trzeciej klasy naszej szkoły:

Absolwent trzeciej klasy szkoły podstawowej coraz lepiej orientuje się w najbliższym otoczeniu, domu i szkole. Lubi szkołę i lubi się uczyć. Sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą w życiu codziennym. W kontaktach z innymi ludźmi stosuje podstawowe zasady związane z komunikowaniem się. Formułuje pytania i poszukuje na nie odpowiedzi. W swoim zachowaniu prezentuje pogodę ducha.

Szkic ideału wychowawczego szkoły podstawowej (absolwenta klasy VI):

Absolwent szkoły podstawowej bardzo dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu: w domu i w szkole. Pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi. Traktuje naukę jako coś oczywistego, czasem nawet atrakcyjnego, choć na ogół nie uczy się bezkrytycznie wszystkiego. Ma określony, dość szeroki krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas, i które stara się rozwijać.

Jest otwarty. Wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła. Rozumie (choć nie znaczy to, że przyjmuje z entuzjazmem) ograniczenia wynikające z jego wieku. Chętnie i skutecznie nawiązuje komunikację, prezentując swój punkt widzenia i rozważając poglądy innych. Wie, że istnieją różne sposoby komunikowania i bez trudu uczy się korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Łatwo nawiązuje współpracę z innymi ludźmi. W grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami. Interesuje się stawianymi przed nim zadaniami; potrafi planować swoje działania na rzecz ich realizacji.

Jest odpowiedzialny. Stara się przewidzieć skutki swoich działań, wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia i gotów jest ponosić konsekwencje swoich czynów. Cieszy się z sukcesów. Akceptuje porażki, ale jeśli jest w stanie - wytrwale i konsekwentnie szuka rozwiązań alternatywnych. Napotykając na problem stara się go rozwiązać. Jeśli trzeba - zwraca się o pomoc do osób ze swojego najbliższego otoczenia i korzysta z niej. Potrafi świadomie dążyć do usprawnienia swojego warsztatu pracy - wykorzystania nowych źródeł wiedzy, opanowania nowych narzędzi. Działając w grupie poczuwa się do współodpowiedzialności za efekty jej aktywności.

Jest ciekawy świata. Chętnie gromadzi wiadomości korzystając z różnych źródeł. Dostrzega złożoność świata, analizuje istniejące w nim zależności i związki przyczynowo – skutkowe. Stara się poszerzyć swoją wiedzę, jest aktywny umysłowo – na ogół się nie nudzi. Jest krytyczny. Potrafi selekcjonować i porządkować zdobyte informacje i ocenić ich przydatność do określonego celu.

Jest rozważny. Zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku; modyfikuje swoje zachowanie w ich przewidywaniu. Potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. Postępuje zgodnie z zasadami higieny. Wykazuje stosowną aktywność fizyczną.

Jest prawy. Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu. W swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje.

Jest tolerancyjny. Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym. W każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go.

Jest punktualny, dotrzymuje terminów. Sprawnie posługuje się czasem, planując swoje zajęcia. Szanuje czas swój i innych ludzi.

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Email Drukuj PDF

 

REGULAMIN

 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

w Publicznej Szkole Podstawowej w Gidlach

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Podstawy prawne działalności socjalnej określają:

 • ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. Dz. U. z 1996 Nr 70, poz. 335 z późn. zm.),

 • ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 385 z późn. zm.),

 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),

 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zfśs (Dz. U. z 1994 r. Nr 43, poz. 168 z późn. zm.),

 

§ 2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 • Szkole, rozumie się przez to Publiczna Szkoła Podstawowa w Gidlach,

 • Funduszu, rozumie się przez to zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

 • Odpisie podstawowym, rozumie się przez to 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

 

§ 3.

Coroczny odpis podstawowy tworzy się z:

 1. odpisu dla pracowników pedagogicznych będącego iloczynem przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli i 110% kwoty bazowej,

 2. odpisu dla pracowników niebędących nauczycielami będącego iloczynem przeciętnej liczby zatrudnionych i odpisu podstawowego,

 3. odpisu dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent,

 4. odpisu dla emerytów i rencistów (niebędących nauczycielami) w wysokości 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

 

§ 4.

Fundusz zwiększa się o:

 • odsetki od środków Funduszu pochodzących od oprocentowanych środków na rachunku bankowym,

 • wpływu z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe.

 

§ 5.

Odpisy i zwiększenia tworzą jeden Fundusz.

 

§ 6.

Podstawą gospodarowania Funduszem jest roczny plan finansowy stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.

 

§7.

Regulamin, wszelkie załączniki i zmiany regulaminu wymagają uzgodnienia z organizacjami związkowymi, działającymi na terenie szkoły (w przypadku braku organizacji związkowej rolę tą spełniają wybrani przedstawiciele pracowników).

 

§ 8.

 1. Środkami Funduszu administruje pracodawca - dyrektor szkoły.

 2. Decyzje w sprawie przyznawania świadczeń ze środków Funduszu wymagają uzgodnienia z organizacjami związkowymi działającymi na terenie szkoły (lub przedstawicielem pracowników).

 3. W przypadku wnioskowania o przyznanie świadczeń niezgodnie z ustawą o zfśs oraz niniejszym regulaminem pracodawca (dyrektor) ma obowiązek wstrzymania realizacji przedmiotowego świadczenia.

 4. Odpowiedzialność za gospodarowanie środkami Funduszu ponosi pracodawca - dyrektor szkoły.

 

§ 9.

 1. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.

 2. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

 

II. Osoby uprawnione do świadczeń

 

§ 10.

Do korzystania ze świadczeń Funduszu uprawnieni są:

 1. pracownicy w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie mianowania, umowy o pracę na czas nieokreślony i określony,

 2. pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, nauczyciele przebywający na urlopach zdrowotnych oraz nauczyciele przeniesieni w stan nieczynny,

 3. emeryci i renciści - byli pracownicy, dla których szkoła była ostatnim miejscem pracy poprzedzającym pobieranie świadczenia emerytalnego lub rentowego,

 4. pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci współmałżonka
  w wieku do 18 lat, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, w wieku do lat 18, a jeżeli się kształcą w szkole, do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat, o ile nadal pozostają na wyłącznym utrzymaniu uprawnionych pracowników,

 5. dzieci wymienione w pkt 4 będące inwalidami I i II grupy, bez względu na wiek.

 

III. Przeznaczenie Funduszu

 

§ 11.

Fundusz przeznaczony jest na:

 1. dofinansowanie świadczenia urlopowego i wypoczynku letniego tzw. „wczasów pod gruszą”,

 2. pomocy materialnej w formie rzeczowej dla osób uprawnionych,

 3. bezzwrotnej pomocy finansowej dla osób uprawnionych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej,

 4. pomocy w formie pożyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe,

 

§ 12

1.  Dofinansowanie wypoczynku polega na:.

 • wypłacie świadczenia urlopowego dla nauczycieli,
 • wypłacie dofinansowania do wypoczynku letniego dla uprawnionych osób.

2. Dofinansowanie udziału osób uprawnionych w imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych polega na:

 • dofinansowaniu wycieczek organizowanych przez szkołę w czasie wolnym od pracy,
 • dofinansowaniu do biletów na spektakle teatralne, seanse filmowe lub inne imprezy kulturalne lub sportowe dla osób uprawnionych, w przypadku organizowania tego typu imprez przez szkołę dla jej pracowników.

3. Pomoc finansowa dla osób uprawnionych polega na:

 • pomocy dla pracowników oraz emerytów i rencistów byłych pracowników w okresie zwiększonych wydatków
 • pomocy materialnej dla dzieci osób uprawnionych w formie paczek świątecznych,
 • zakupu dofinansowania, opału, leków, odzieży itp.,ków, odzieży itp.,

4. Bezzwrotna pomoc finansowa dla osób uprawnionych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub losowej polega na:

 • przyznaniu bezzwrotnej zapomogi pieniężnej opodatkowanej,
 • przyznaniu zapomogi pieniężnej nieopodatkowanej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci.

5. Przez cele mieszkaniowe rozumie się:

 • budowę lub zakup domu lub mieszkania,
 • adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na lokal mieszkalny,
 • remont lub modernizację własnego mieszkania
 • remont lub modernizację własnego domu

 

IV. Zasady przyznawania świadczeń z Funduszu

 

§ 13.

Świadczenia finansowane z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że osoby niekorzystające ze świadczeń nie mają prawa do ekwiwalentu z tego tytułu.

 

§ 14.

Wysokość świadczenia finansowego lub rzeczowego nie może być uzależniona od wymiaru i okresu zatrudnienia.

 

§ 15.

Przyznawanie świadczeń z Funduszu jest uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

 

§ 16.

Wysokość pomocy finansowej zależy od ilości środków zgromadzonych na rachunku Funduszu oraz od kwot przeznaczonych na finansowanie poszczególnych celów zapisanych w rocznym preliminarzu wydatków. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu na świadczenia, środki przyznane osobom uprawnionym mogą być wypłacane w dwóch lub więcej ratach, a termin ich wypłacania może ulec opóźnieniu.

 

§ 17.

Osoby uprawnione starające się o pomoc bezzwrotną lub zwrotną składają każdorazowo pisemne wnioski (nie dotyczy to świadczeń urlopowych dla nauczycieli oraz paczek dla dzieci) oraz świadczeń socjalnych z tytułu zwiększonych wydatków

 

§ 18.

Przynajmniej raz w roku osoby uprawnione wymienione w § 10 pkt 1, 2, 3 składają oświadczenie o wysokości dochodów na osobę w jego rodzinie; Oświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art. 245 Kodeksu postępowania cywilnego. Niezłożenie oświadczenia automatycznie lokuje osobę uprawnioną w grupie o najwyższych dochodach.

Na podstawie art. 221 § 3 Kodeksu pracy dyrektor może zażądać przedłożenia do wglądu dokumentów potwierdzających złożone oświadczenie (np. zaświadczeń wydanych przez urząd skarbowy).

 

§ 19.

Wysokość świadczenia finansowego, jest uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej oraz osiąganych dochodów.

 

§ 20.

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli jest wypłacane zgodnie z art. 53 ust. 1a - ustawy – Karta Nauczyciela.

 

§ 21.

Emeryci i renciści - byli pracownicy, którzy w danym roku byli zatrudnieni na umowę o pracę w charakterze nauczyciela otrzymują świadczenia urlopowe w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia i okresu pracy zgodnie z art. 53 ust. 1a ustawy - Karta Nauczyciela.

 

§ 22

 1. Dofinansowanie do wypoczynku letniego tzw. „wczasy pod gruszą” przysługuje pracownikowi z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej,

 2. Warunkiem dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 jest korzystanie z przysługującego urlopu w wymiarze co najmniej 14 dni nieprzerwanego wypoczynku.

§ 23.

Dofinansowanie imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych przysługuje osobom wymienionym w § 10.

 

§ 24.

Osobami uprawnionymi do pomocy finansowej są osoby wymienione w § 10 pkt 1, 2 i 3.

 

§ 25.

Dzieciom wymienionym w § 10 pkt 4 i 5 z okazji Świąt Bożego Narodzenia przysługują paczki świąteczne. W/w forma pomocy materialnej przysługuje dzieciom w wieku od 0 do ukończenia 16 lat w danym roku.

 

§ 26.

 1. Osobom uprawnionym, wymienionym w § 10 pkt 1, 2 i 3 znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej lub losowej przysługuje bezzwrotna pomoc finansowa lub rzeczowa. Za zdarzenie losowe uznaje się: chorobę połączoną z dużymi wydatkami, wypadek, powstałą stratę w wyniku udokumentowanej kradzieży, pożaru lub zalania mieszkania oraz innych osobistych wypadków losowych.

 2. Osoba ubiegająca się o w/w zapomogę składa wniosek, w którym uzasadnia konieczność ubiegania się o świadczenie.

 3. W przypadku zapomóg losowych zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych wymagane jest przedłożenie przez wnioskodawcę stosownych dokumentów (protokołów, faktur itp.).

 4. W przypadku zapomóg zdrowotnych wymagane jest przedłożenie przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających leczenie (zaświadczenie od lekarza specjalisty, dowodów zakupu leków lub usług medycznych, potwierdzenia pobytu w szpitalu).

 

§ 27.

 1. Osobami uprawnionymi do otrzymania zwrotnej pomocy finansowej na cele mieszkaniowe są wyłącznie pracownicy zatrudnieni na podstawie mianowania lub na czas nieokreślony.

 2. Pożyczka na cele mieszkaniowe jest przyznawana na warunkach pomocy zwrotnej. Pożyczka może być przyznana z równoczesnym zawieszeniem spłat ratalnych na okres 6 miesięcy.

 3. O kolejną pożyczkę można ubiegać się po zakończeniu spłaty poprzedniej pożyczki.

 4. Pożyczka udzielona na cele mieszkaniowe wymaga poręczenia przez dwóch żyrantów, którzy są zatrudnieni w szkole na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony.

 5. Czas spłaty pożyczki określa się od 3 do 5 lat. Pożyczki są oprocentowane w wysokości 5 % w skali roku. Spłata pożyczki następuje wg zasad określonych w umowie zawartej pomiędzy pożyczkobiorcą a zakładem pracy.

 6. O przyznaniu pożyczki na cele mieszkaniowe decyduje kolejność składanych wniosków. W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych można przyznać pożyczkę poza kolejnością.

 7. Zawieszenie spłaty pożyczki na okres 6 miesięcy może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek pożyczkobiorcy.
 1. Podstawę przyznania pożyczki stanowi umowa zawarta z osobą ją otrzymującą, w której określa się wysokość pożyczki, warunki jej dzielenia, tj. okres spłaty, ilość i wysokość rat oraz rodzaj zabezpieczenia.

 1. Niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie wraz z odsetkami w przypadku:

 • porzucenia pracy przez pracownika,

 • rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu pracy. W pozostałych przypadkach rozwiązania umowy o pracę, spłata pożyczki następuje w terminach i ratach określonych w umowie.

 1. W razie zaprzestania spłat pożyczki przez pożyczkobiorcę, zobowiązania spłat przenosi się solidarnie na poręczycieli.

 2. Pożyczka niespłacona przez zmarłego pożyczkobiorcę nie podlega spłacaniu przez poręczycieli. Pozostała kwota zostaje umorzona.

 3. Wysokość pomocy na cele mieszkaniowe zależy od wysokości środków zgromadzonych na rachunku Funduszu oraz kwoty przeznaczonej w planie finansowym na dany rok.

 4. Wysokość pożyczki mieszkaniowej uzależniona jest od rodzaju wykonywanego celu wynikającego ze złożonego wniosku tj:

 • remont i modernizacja domu i mieszkania, nie będącego własnością pożyczkobiorcy – 5.000,00 zł (okres spłaty 3 lata)

 • remont i modernizacja własnego domu lub mieszkania własnościowego – 10.000,00 (okres spłaty 3 lata)

 • budowa domu jednorodzinnego, zakup domu lub mieszkania – 20.000,00 (okres spłaty 5 lat)

14. Do wniosku o pomoc na cele mieszkaniowe należy dołączyć:

 • w przypadku remontu i modernizacji własnego domu lub mieszkania własnościowego - akt notarialny potwierdzający własność lub postanowienie sądu o nabyciu spadku,

 • w przypadku budowy domu - pozwolenie na budowę domu

 • w przypadku kupna domu lub mieszkania - kserokopię aktu notarialnego

 

 

V. Postanowienia uzupełniające i końcowe

 

§ 28.

Wnioski o przyznanie pomocy na cele mieszkaniowe będą rozpatrywane 2 razy w roku, w miarę posiadanych środków.

 

§ 29.

Wnioski o przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej będą rozpatrywane na najbliższym zebraniu komisji socjalnej.

 

§ 30.

Postanowienia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych winny być podane do wiadomości osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu.

 

§31.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowania powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawne.

 

§32.

Wnioski o udzielenie świadczeń z Funduszu, umów o pożyczkę na cele mieszkaniowe oraz oświadczeń o wysokości osiąganych dochodów stanowią załączniki do regulaminu.

 

§ 33.

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Gidlach obowiązuje od dnia .............................

 

W uzgodnieniu Dyrektor jednostki

 
Więcej artykułów…


Strona 1 z 3