Start Szkolny Klub Wolontariatu
Szkolny Klub Wolontariatu

Międzynarodowy Dzień Walki z Głodem i Ubóstwem w naszej szkole!

Email Drukuj PDF

Z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Głodem i Ubóstwem – (16.10.19r.) Szkolny Klub Wolontariatu w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej zebrał  żywność  dla rodzin potrzebujących wsparcia na terenie naszej gminy.

Celem naszej akcji jest pogłębienie świadomości społeczeństwa na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem, niedożywieniem i ubóstwem.

Dziękujemy wolontariuszom i opiekunom SzKW  za przeprowadzenie udanej akcji!!!

Szkolny Klub Wolontariatu przy współpracy ze stołówką szkolną z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Głodem i Ubóstwem przeprowadził akcję "Ciepły posiłek dla każdego”, który był wydawany dla całej społeczności szkolnej w dniu 16.10.2019r.  Produkty żywnościowe na przygotowanie ciepłego posiłku otrzymaliśmy od sponsorów, którym serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc!!!

 

Akcja charytatywna "Okulary dla AFRYKI"

Email Drukuj PDF

Kolejna akcja charytatywna w naszej szkole zakończyła się sukcesem. W miesiącu wrześniu  miała miejsce zbiórka okularów korekcyjnych i przeciwsłonecznych dla ludzi potrzebujących z Afryki, w ramach ogólnopolskiego projektu „Okulary dla AFRYKI”. Koordynatorami akcji na terenie szkoły były panie: B. Kubasiak, O. Dziegieć, G. Gawrońska.

Wszystkim zaangażowanym w zbiórkę serdecznie dziękujemy ☺

 

Szkolny Klub Wolontariatu 2019/2020

Email Drukuj PDF

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU

 

W bieżącym roku szkolnym do Szkolnego Klubu Wolontariatu przystąpiło 14 uczniów z klas VII i VIII. Szkolnymi koordynatorami zastały: Pani Gabriela Gawrońska i Pani Barbara Kubasiak.

Opracowano Regulamin SzKW oraz Dzienniczek Wolontariusza. Po złożeniu pisemnej deklaracji ucznia i jego rodzica chętni uczniowie zostali pełnoprawnymi wolontariuszmi naszej Szkoły. Wspólnie z członkami Klubu opracowałyśmy Plan Pracy Wolontariatu na rok szkolny 2019/20.

W ramach działalności wolontariatu zostało powołane przy naszej szkole Szkolne Koło Caritas koordynowane przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.

Ruszamy do pracy!!!

Nasze motto to: „Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

z jakim tej pomocy się udziela.”

Jan Paweł II

 

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu

Email Drukuj PDF

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

w PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

im. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

w GIDLACH

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu.

 

2. Szkolny Klub Wolontariatu ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne  i kulturalne.

 

3. Wolontariat jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, pomagać dzieciom oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne oraz kulturalne, podejmować własne działania w środowisku szkolnym i lokalnym.

 

4. Członkiem Klubu może być każdy uczeń, który ukończył 13 lat i przedłożył pisemną zgodę rodzica / opiekuna ustawowego na działalność w Klubie.

 

5. Do Szkolnego Klubu Wolontariatu  mogą być wpisani uczniowie przed ukończeniem 13 roku życia, za zgodą rodziców/ ustawowych opiekunów, którzy mogą prowadzić działania pomocowe poza szkołą tylko pod nadzorem nauczyciela – koordynatora.

Rozdział II

CELE DZIAŁANIA SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

1. Celem wolontariatu jest zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej

2. pomocy innym, rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

 

3. Cele działania Szkolnego Klubu Wolontariatu:

 

1)      zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;

 

2)      angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;

 

3)      promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;

 

4)      organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;

 

5)      tworzenie przestrzeni dla służby wolontarystycznej poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji;

 

6)      pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje;

 

7)      wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;

 

8)      promowanie idei wolontariatu;

 

9)      prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych do przystąpienia do Klubu lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy;

 

10)  angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.

 

 

 

Rozdział III

PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

 

 1. Wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu tzn. nie pobiera za swoją pracę wynagrodzenia.

 

 1. Wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc,

tam, gdzie ona jest potrzebna.

 

1) Warunkiem wstąpienia do Klubu  jest złożenie w formie pisemnej deklaracji, do której obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów)- załącznik nr 1.

2)      Po wstąpieniu do Klubu  uczestnik podpisuje zobowiązanie przestrzegania zasad wolontariatu i Regulaminu, obowiązującego w szkole.

3)      Członkowie Klubu mogą podejmować pracę wolontarystyczną w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych.

4)      Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.

5)      Członek Klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań.

6) Każdy członek Klubu systematycznie wpisuje do Dzienniczka Wolontariusza –załącznik nr 2 wykonane prace. Wpisów mogą dokonywać także koordynatorzy oraz osoba lub przedstawiciel instytucji, na rzecz, której wolontariusz działa.

7) Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.

8) Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu oraz wykorzystując    swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.

9) Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych.

10) Każdy członek Klubu jest zobowiązany przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie  Szkolnego Klubu Wolontariatu.

 

11)  Członkowstwo w Klubie ustaje poprzez:

a)      ukończenie lub zmianę szkoły;

b)      dobrowolne wystąpienie z Klubu;

c)      skreślenie z listy wolontariuszy, w sytuacji rażącego naruszenia niniejszego Regulamin.

O skreśleniu z listy decyduje koordynator Szkolnego Klubu Wolontariatu.

 

12) Każdy członek Klubu ma prawo zrezygnować z udziału w podejmowanych działaniach i o tym   fakcie powinien poinformować koordynatora. Rezygnacja z udziału w akcji powinna nastąpić w czasie nieutrudniającym realizację zaplanowanych zadań,

 

 

Rozdział IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KLUBU

 

 1. Kubem opiekuje się nauczyciel – koordynator, który zgłosił akces do opieki nad tym Klubem i uzyskał akceptację Dyrektora Szkoły.
 1. Koordynator Klubu ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie zaplanowanych akcji pozostałych chętnych nauczycieli lub deklarujących pomoc – rodziców.
 1. Do każdej akcji charytatywnej wyznacza się spośród członków wolontariusza-koordynatora.
 1. Na koniec każdego półrocza odbywa się zebranie wolontariuszy z koordynatorem w celu podsumowania działalności, przedłożenia wniosków, dokonania oceny efektywności prowadzonych akcji, wskazanie obszarów dalszej działalności.
 1. Koło prowadzi Dziennik aktywności. Wpisów do dziennika mogą dokonywać wychowawcy klas w przypadku, gdy pomoc realizowana była przez pojedynczych uczniów na rzecz kolegi lub koleżanki np. pomoc w nauce.

 

6.  Formy działalności:

 

1)      działania na rzecz środowiska szkolnego;

2)      działania na rzecz środowiska lokalnego;

3)      udział w akcjach ogólnopolskich; za zgodą Dyrektora Szkoły.

 

 1. Na każdy rok szkolny koordynator Klubu wspólnie z członkami opracowuje plan pracy.

 

 1. Plan pracy oraz inne dokumenty regulujące działalność klubu podawane są do publicznej wiadomości na tablicy na korytarzu szkolnym i w zakładce na stronie internetowej szkoły.

 

 1. W przypadku, gdy wolontariusz podejmuje się działań poza godzinami szkolnymi, bez uzgodnienia z Koordynatorem Szkolnego Klubu Wolontariatu szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

 

 

 

 

Rozdział V

NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY

 

 1. 1. Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego  działalności;

 

 1. 2. Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontarystyczną i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia, zgodnie z zasadami opisanymi  w Statucie Szkoły.

 

 1. 3. Formy nagradzania:

 

1) pochwała Dyrektor Szkoły na szkolnym apelu;

2) przyznanie dyplomu;

3) wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego;

4) pisemne podziękowanie do rodziców;

5) wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia szkoły. Wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który przez lata nauki brał udział, w co najmniej trzech akcjach pozaszkolnych oraz systematycznie w każdym roku szkolnym uczestniczył w  działaniach szkolnych wynikających z planu pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu.

 

Rozdział VI

POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. W ramach działalności wolontariatu na terenie szkoły funkcjonuje Szkolne Koło Caritas

koordynowane przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej przy ulicy Staszica 5

w   Częstochowie.

 

WOŚP

Email Drukuj PDF

W 26 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z naszej szkoły zgłosiło się 10 wolontariuszy. Byli to uczniowie z klas V-VII: Klara Plewińska,Oliwia Szyda, Zuzanna Tkacz, Natalia Sambor, Maja Niedźwiecka, Michał Stanek, Adam Tarnowski, Natalia Borowik, Krzysztof Gołdon, Olga Truchta.

Dzięki wytrwałości i poświęceniu uczniowie Ci  uzbierali w sumie 4890,24 zł + 5 euro

 

Pomoc zwierzakom

Email Drukuj PDF

W ramach pomocy zwierzętom zorganizowano akcję „ Pomóżmy zwierzakom przetrwać zimę". Uczniowie klas I-III zbierali karmę dla ptaków, którą systematycznie uzupełniali  w rozstawionych karmnikach. Zawieszali również kulki zrobione z ziaren i tłuszczu na okolicznych drzewach. Uczniowie klas starszych uczestniczyli w zbiórce karmy dla zwierząt przebywających w schronisku  „ As". Zebrana karma sucha oraz puszki zostały przekazane dla psów i kotów przebywających w schronisku. W akcji uczestniczyło 78 uczniów.

 

Zbiórka odzieży

Email Drukuj PDF

Akcja charytatywna polegająca na zbiórce odzieży używanej i maskotek. Uczniowie przynosili niepotrzebną odzież która przekazana została do zarządu rejonowego PCK w Radomsku oraz  maskotki. Przed świętami Bożego Narodzenia zebrane maskotki zostały sprzedane za „złotówkę”, zebrane w ten sposób fundusze (156,15gr.) przeznaczono na nagrody dla uczniów naszej szkoły, materiały opatrunkowe oraz pomoc fundacji opiekującej się dziećmi wymagającymi specjalistycznej opieki. W akcji wzięło udział 46 uczniów.

 

Stroik świąteczny

Email Drukuj PDF

Przed  Świętami Bożego Narodzenia zorganizowany został konkurs na najładniejszy stroik świąteczny.

W tym roku uczniowie bardzo chętnie wzięli udział w tym konkursie. Ocenianych było 18 stroików z klas IV a,b i V. Jury podczas oceny wzięło pod uwagę przede wszystkim wkład pracy własnej, estetykę wykonania oraz wrażenia ogólne.

Decyzja nie była łatwa, ponieważ wszystkie stroiki  były wyjątkowe i wykonane bardzo starannie.

Zwycięzcami konkursu zostali:

I m –Kolakowska Dominika – uczennica klasy IVa

I m –Hom Daria – uczennica klasy IVb

II m – Krasowska Wiktoria – uczennica klasy V

II m –Siedlecka Roksana  – uczennica klasy IVb

III m – Bańcerek Dawid – uczeń klasy IVa

III m –Szyda Oliwia – uczennica klasy V

Zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami oraz słodkimi upominkami .

Stroiki te wraz z życzeniami przekazane zostały  osobom samotnie mieszkającym z terenu naszej gminy.

 

Akcja "Znicz"

Email Drukuj PDF

Również w październiku ogłoszona została akcja ,,Znicz”. Uczniowie przynosili znicze, które w dniu 1 listopada zostały zapalone przez członków koła na mogiłach opuszczonych i zaniedbanych. Do tej akcji szczególnie chętnie włączają się nasi uczniowie, nie brakuje również młodzieży, która w tym szczególnym dniu dba o zapomniane mogiły. W akcji udział wzięły wszystkie klasy (68 osób). Uczniowie poprzez uczestnictwo w akcji uczą się wrażliwości, szacunku do zmarłych.

 

Dzień walki z głodem

Email Drukuj PDF

W październiku zorganizowana została akcja pt. ,,Dzień walki z głodem”. Uczniowie  w dniu 17.10.2017r. mogli skorzystać  z darmowego posiłku w stołówce szkolnej.  Produkty żywnościowe pochodziły od sponsorów, którymi byli właściciele sklepów spożywczych z terenu naszej gminy.  Uczniowie naszej szkoły poprzez uczestnictwo w takiej akcji dowiedzieli się, że niektóre dzieci nie mają zapewnionych podstawowych warunków do życia.

 

Szkolny Klub Wolontariatu

Email Drukuj PDF

W roku szkolnym2016/17 nasza szkoła przystąpiła do konkursu „Szkolny klub wolontariatu” organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego. Szkolnymi koordynatorami zostały p. Agata Jeziorska oraz p. Joanna Gołdon. Celem konkursu było rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie postaw altruistycznych, dostarczanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Zrealizowaliśmy wszystkie zadania do których należało: przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego nt. „Pomocna dłoń" oraz zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu na przygotowanie opowiadań/wierszy na temat: „Pomaganie jest fajne!”. Zbieraliśmy karmę dla zwierząt, używaną odzież i zabawki. Nasi uczniowie brali udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, akcji walki  z ubóstwem. Podczas przerw w bibliotece uczniowie klas starszych czytali bajki dzieciom z klas młodszych, w ramach akcji "Poczytaj mi kolego"

Efektem tych działań było uzyskanie przez szkołę certyfikatu „Szkolny klub wolontariatu” .

 

Rok szkolny 2016/2017 - Rokiem Wolontariatu

Email Drukuj PDF

Rok szkolny 2016/2017 został przez Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską ogłoszony ROKIEM WOLONTARIATU. Z tej okazji nasza szkoła zgłosiła się do Ogólnopolskiego Konkursu „Szkolny Klub Wolontariatu”, który zostanie przeprowadzony w okresie od 29 listopada 2016 roku do 29 maja 2017 roku. Przystępując do konkursu, musimy zrealizować 8 z 11 zadań, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od 1 do 10. Warunkiem otrzymania tytułu i certyfikatu jest uzyskanie co najmniej 80% punktów. Jury ocenia zadania na podstawie sprawozdań, prac pisemnych, zdjęć, filmów oraz prezentacji przesłanych poprzez stronę internetową. Szkolnymi koordynatorami konkursu została pani Agata Jeziorska oraz pani Joanna Gołdon.

Celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie postaw altruistycznych oraz dostarczanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Spotkania „Szkolnego Klubu Wolontariatu”, którego ważną część stanowią członkowie Szkolnego Koła PCK, odbywać się będą raz na dwa tygodnie. Do zadań konkursowych należy m.in. przeprowadzenie pogadanki na temat „Co to jest wolontariat?”, zorganizowanie konkursu plastycznego „Pomocna dłoń”, przygotowanie akcji charytatywnej w środowisku lokalnym, świętowanie Dnia Wolontariusza, promocja idei wolontariatu poprzez  konkurs literacki „Pomaganie jest fajne”.

Przed nami wiele wyzwań i ciekawych zadań, a wszystko po to, by udowodnić sobie i innym, że warto pomagać.