Start Biblioteka Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny

Email Drukuj PDF

Od lat najmłodszych myślałem o służeniu Polsce, marzyłem o wielkości.

Ja z tą myślą nie rozstawałem się nigdy – i zawsze myślę, że tak żyć, jak żyłem, warto było.

Warto było ten ból i to zmęczenie przezwyciężać tak, jak je przezwyciężałem…

Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski  ( 05.12.1867 – 12.05.1935)

 

Regulamin konkursu plastycznego

ph. „MÓJ PATRON, WIELKI  POLAK MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI ”

Organizator:

Biblioteka Szkolna PSP w Gidlach oraz nauczyciel historii

Konkurs zorganizowany jest w związku z ogłoszeniem przez MEN rok 2018 Rokiem Niepodległości oraz ze 150 rocznicą urodzin J. Piłsudskiego.

Cele konkursu:

- zapoznanie z postacią Józefa Piłsudskiego

- rozwijanie wrażliwości i umiejętności artystycznych dzieci

- kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia

- popularyzowanie biografii wielkiego Polaka i patrona szkoły

- zaprezentowanie własnej twórczości plastycznej

Warunki uczestnictwa:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I - III PSP w Gidlach

 

Kategoria tematyczna konkursu:

Tematem konkursu jest postać Józefa Piłsudskiego. Należy wykonać pracę plastyczną odnoszącą się do hasła: „ Mój patron, wielki Polak, Marszałek Józef Piłsudski ”

Sposób przygotowania prac:

  1. Praca konkursowa powinna wyraźnie pokazywać  atrybuty Józefa Piłsudskiego, np. buławę marszałkowską, konia, odznaki zdobyte przez marszałka.
  2. Format prac dowolny (nie mniejszy niż A4).
  3. Pracę można wykonać dowolną techniką np.farby, kredki, węgiel, kolaż.
  4. Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę.
  5. Każdy uczestnik powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa.
  6. Prace należy dostarczyć do 13 listopada 2017rdo  Biblioteki Szkolnej.
  7. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
  8. Prace niespełniające któregokolwiek z warunków, o których mowa w regulaminie podlegają wykluczeniu z udziału w konkursie.
  9. Autorzy prac  konkursowych składając pracę wyrażają tym samym zgodę na ich reprodukcję w różnych materiałach informacyjnych. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.).

Zasady oceny przygotowanych prac:

Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.

Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę kreatywność, oryginalność oraz estetykę pracy.

 

Zapraszamy do udziały w konkursie i życzymy powodzenia