Start Biblioteka Konkurs historyczno - literacki - Komiks

Konkurs historyczno - literacki - Komiks

Email Drukuj PDF

Od lat najmłodszych myślałem o służeniu Polsce, marzyłem o wielkości.

Ja z tą myślą nie rozstawałem się nigdy – i zawsze myślę, że tak żyć, jak żyłem, warto było.

Warto było ten ból i to zmęczenie przezwyciężać tak, jak je przezwyciężałem…

Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski  ( 05.12.1867 – 12.05.1935)

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Historyczno – Literackiego na krótką formę komiksową

ph. „MÓJ PATRON, WIELKI POLAK MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI – JEGO ŻYCIE I CZYNY”

Organizator:

Biblioteka Szkolna PSP w Gidlach oraz nauczyciel historii

Konkurs zorganizowany jest w związku z ogłoszeniem przez MEN rok 2018 Rokiem Niepodległości oraz ze 150 rocznicą urodzin J. Piłsudskiego.

Cele konkursu:

- popularyzacja życia i czynów Józefa Piłsudskiego

- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań literackich uczniów

- tworzenie trwałej więzi ze szkołą

- odkrywanie i wspieranie talentów poprzez nagradzanie oraz ukazywanie ich twórczości całej społeczności szkolnej

Warunki uczestnictwa:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV PSP w Gidlach

 

Kategoria tematyczna konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej – komiksu, stanowiącego kompletną historię, inspirowaną postacią Józefa Piłsudskiego.

Komiks – opowiadanie utworzone przez połączenie kilku lub więcej obrazków składających się na jakąś historię. Zazwyczaj obrazki są zaopatrzone w tekst narratora (z boku) lub wypowiedzi postaci (w dymkach).

Sposób przygotowania prac:

  1. Praca konkursowa powinna składać się z jednej zamkniętej historii z życia J. Piłsudskiego.
  2. Praca musi mieć minimum 4 plansze.
  3. Plansze muszą mieć format poziomy i zawierać się w wymiarze formatu A4.
  4. Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę.
  5. Każdy uczestnik powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa.
  6. Prace należy dostarczyć do 13 listopada 2017rdo  Biblioteki Szkolnej.
  7. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
  8. Prace niespełniające któregokolwiek z warunków, o których mowa w regulaminie podlegają wykluczeniu z udziału w konkursie.
  9. Autorzy prac  konkursowych składając pracę wyrażają tym samym zgodę na ich reprodukcję w różnych materiałach informacyjnych. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.).

Zasady oceny przygotowanych prac:

Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.

Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę kreatywność, oryginalność oraz estetykę pracy.