Start Biblioteka Konkurs historyczno - literacki

Konkurs historyczno - literacki

Email Drukuj PDF

Od lat najmłodszych myślałem o służeniu Polsce, marzyłem o wielkości.

Ja z tą myślą nie rozstawałem się nigdy – i zawsze myślę, że tak żyć, jak żyłem, warto było.

Warto było ten ból i to zmęczenie przezwyciężać tak, jak je przezwyciężałem…

Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski  ( 05.12.1867 – 12.05.1935)

 

Regulamin Szkolnego Konkursu

Historyczno - Literackiego

ph. „MÓJ PATRON, WIELKI POLAK MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI – JEGO ŻYCIE I CZYNY”

Organizator: Biblioteka Szkolna PSP w Gidlach oraz nauczyciel historii

Konkurs zorganizowany jest w związku z ogłoszeniem przez MEN rok 2018 Rokiem Niepodległości.

Cele konkursu:

- promowanie talentów młodzieży

- rozwijanie zdolności wykorzystania dostępnych materiałów do opracowania prezentacji multimedialnej;

- tworzenie trwałej więzi ze szkołą;

- motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej

Warunki uczestnictwa:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas V-VII PSP w Gidlach

 

Sposób przygotowania prac:

 1. Prezentacja powinna być stworzona za pomocą programu Microsoft Power Point
 2. Czas prezentacji nie może przekraczać 10 min.
 3. Zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy ucznia (mile widziane własne zdjęcia i komentarze)
 4. Prace należy dostarczyć na płycie CD/DVD do 13 listopada 2017r. do  Biblioteki Szkolnej.
 5. Każda płyta powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora pracy.
 6. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.
 7. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
 8. Autorzy prac  konkursowych składając pracę wyrażają tym samym zgodę na ich reprodukcję w różnych materiałach informacyjnych. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.).


Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich.

Zasady oceny przygotowanych prac:

Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.

Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału, a także:

 1. Poprawność merytoryczną i językową zamieszczonych w prezentacji informacji.
 2. Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.
 3. Kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału,
 4. Techniczną poprawność wykonania prezentacji.

Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia