Start Aktualności Działania profilaktyczne w naszej szkole

Działania profilaktyczne w naszej szkole

Email Drukuj PDF

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W GIDLACH

ZA ROK SZKOLNY  2015/2016 i 2016/2017

 

W ramach obszarów ujętych w Programie Profilaktyki i Programie Wychowawczym Szkoły w latach 2015/2016 oraz 2016/2017 r. zrealizowano następujące działania.

 

 

L.p

Zadanie

Formy realizacji

1.

 

Działania na rzecz przeciwdziałania patologiom, uzależnieniom i przemocy w środowisku szkolnym

Rok 2015/16

-„Dzień bezpiecznego Internetu „ –dla uczniów kl. I-VI – przygotowanie gazetki i pogadanki w klasach, konkurs na plakat.

- Konferencja „Cyberprzemoc” – dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

- Warsztaty profilaktyczne z psycholog I. Górką z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radomsku dla klas III, IV, V, VI – „Budować nie dzielić”.

- Zajęcia prowadzone przez pedagog A. Kowalską w klasach IV –VI – „Asertywność, kłamstwo”, „Koleżeństwo i tolerancja”.

- Teatrzyk profilaktyczny dla klas IV – VI dotyczący cyberprzemocy – „ Zaplątani w sieci” zorganizowany przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Gidlach.

- Teatrzyk profilaktyczny dla klas I – III – „ Bajkowy przeplataniec” - zorganizowany przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Gidlach.

- Teatrzyk profilaktyczny dla klas I- III – „Pieskie życie” i „Władca skarpetek”  zorganizowany przy współpracy z Urzędem Gminy Gidle w Miejski Dom Kultury w Radomsku

- Realizacja tematyki uzależnień na godzinach wychowawczych w klasach IV-VI.

-Realizacja programu dla klas I-III –  „Czyste powietrze wokół nas”- przy współpracy z Powiatową Inspekcją Sanitarną w Radomsku

- Realizacja programu dla klas IV -VI –  „Trzymaj formę”- przy współpracy z Powiatową Inspekcją Sanitarną w Radomsku.

- Udział w warsztatach z psychologiem p. P. Pietruszą dotyczących, integracji i tolerancji w klasie dla uczniów kl. V- „ Moja klasa, moje miejsce”  zorganizowany przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Gidlach.

- Udział pedagoga w spotkaniach Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej.

 

Rok 2016/17

- Warsztaty z psychologiem p. P. Pietruszą dla kl. IV i V – „Integracja  i przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym”. Działania miały na celu pokazać uczniom, że przemoc jest zła i rodzi przemoc, konsekwencje działań niepożądanych, jak można bez konfliktu porozumiewać się i współpracować.

 

- Udział uczniów kl. VI w plastycznym konkursie profilaktycznym organizowanym przez Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Pławnie „ Młodość bezpieczna i niezależna”.

- Rozwiązywanie na bieżąco problemów wychowawczych w środowisku szkolnym.

-  Zorganizowanie biblioteczki w gabinecie pedagoga na temat profilaktyki zachowań niepożądanych w szkole .

- Praca pedagoga szkolnego w Zespole Interdyscyplinarnym.

- Współpraca z asystentem rodzin Publicznej Szkoły Podstawowej w Gidlach -  p. A. Zajdlicz.

- Współpraca z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku.

- Teatrzyki profilaktyczne na terenie szkoły dla klas II - III –dotyczące tematyki  przeciwdziałania przemocy rówieśniczej -”Pieskie życie”, „Przygody niesfornego Jasia” - zorganizowany przy współpracy Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Gidlach.

-Teatrzyki profilaktyczne Miejski Dom Kultury w Radomsku dla klas II - III –dotyczące tematyki przemocy – „Urodziny Baby Jagi” , „Władca skarpetek”, - zorganizowany przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Gidlach.

- Warsztaty z psychologiem p . M. Przybyłowiczem dla klas IV – VI – „ Komunikacja interpersonalna w zespole klasowym”.

- Pogadanka – „Zagrożenia sekt” – kl. V, VI

2.

Działania na rzecz ograniczenia zachowań agresywnych i przemocy w szkole.

- Podpisywanie przez uczniów kontraktów wychowawczych

-  Systematyczny kontakt z rodzicami u uczniów sprawiających problemy wychowawcze,

-Pisma do Powiatowego Sądu w Radomsku o wgląd w sytuację rodziny uczniów.

- Gazetki tematyczne dotyczące zachowań agresywnych i przemocy – cała społeczność szkolna

- Zajęcia przeprowadzone w klasach IV przez pedagoga i wychowawców na tematy „Asertywność”, „Koleżeństwo i tolerancja” , „Cyberprzemoc.

-  Udział w przedstawieniach profilaktycznych „Przygody misia i jego przyjaciół”,  przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Gidlach.

-Zorganizowanie  - warsztatów teatralno - profilaktycznych-  „Bądźmy wolni od przemocy, alkoholu” i narkotyków” - dla klasy V.

-  Spotkanie klas IV i V z kurator Powiatowego Sądu Rodzinnego w Radomsku p. M. Skrzypczak i   - „Odpowiedzialność karna osób nieletnich”.

- Organizacja imprez klasowych i szkolnych.

- Warsztaty teatralno – profilaktyczne -  „Bądźmy wolni od przemocy, alkoholu i narkotyków” dla klasy V zorganizowane przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Gidlach.

-  Udział w przedstawieniach profilaktycznych -”Przygody niesfornego Jasia” i „Przygody misia                    i jego przyjaciół” klas II  przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Gidlach.

- Udział w przedstawieniu teatralnym -

„Dzwonnik z Notre Dame”- Miejski Dom Kultury w Radomsku kl. II-III poruszającym tematykę akceptacji i tolerancji dla innych.

3.

Działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią.

Rok 2015/16

-Pogadanki w klasach I-VI dotyczące tematyki bezpieczeństwa w szkole – „ Bezpieczne spędzanie wolnego czasu podczas przerw w szkole i na boisku”.

- Pogadanki w klasach I - VI dotyczące bezpieczeństwa podczas dni wolnych – „Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych”

- Praca w zespołach powypadkowych.

 

Rok 2016/17

- Pogadanki w klasach dla uczniów II-VI –„ „Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych”.

Pogadanka z funkcjonariuszem policji p. R. Mruszczykiem – „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” kl. VI – VI.

- Udział w Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – kl. IV - VI

- Karta Rowerowa – kl. IV

- Praca w zespołach powypadkowych.

- Tematyka bezpieczeństwa realizowana na godzinach wychowawczych w kl. IV – VI.

- Udział w prelekcji –„Bezpieczeństwo w ruchu” – spotkania z przedstawicielami policji dotyczące tematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

- Pogadanka z funkcjonariuszem policji p. R. Mruszczkiem dla klas II - III– „Profilaktyka zachowań  - kradzież”.

- Pogadanka z pracownikiem /wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego z Piotrkowa Trybunalskiego p. M. Kędziorą – „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.

4.

Działanie na rzecz propagowania zdrowego stylu życia.

Rok 2015/16

- Spotkania z pielęgniarką szkolną dotyczące udzielania pierwszej pomocy – „ Kiedy i jak udzielamy pierwszej pomocy” dla uczniów kl. I-VI.

- Kształtowanie umiejętności dbania o siebie, swoje zęby – fluoryzacja -pielęgniarka szkolna – kl. I –III.

- Udział w ogólnopolskim programie -  „Śniadanie daje moc” kl. I-VI.

Zwiększenie świadomości uczniów, co do ilości, jakości i sposobu spożywania posiłków.

-Udział w programie – „Szklanka mleka” dla klas I-VI.

- Udział w akcji „Dzień walki z głodem” – kl. I– VI. Zwiększenie świadomości uczniów na temat ubóstwa i głodu.

- Udział w programie - „Owoce i warzywa w szkole” dla klas I-III.

- Zwiększenie dbałości o utrzymanie prawidłowej postawy  i gimnastykę korekcyjną dla klas I-III.

- Udział w programie - „Mały Mistrz” dla kl. I – III.

- Realizacja programu „Trzymaj Formę” dla uczniów klas IV-VI  i „Czyste powietrze wokół nas” dla klas II-III przy współpracy z Powiatową Inspekcją Sanitarną w Radomsku.

-  Regularne kontrole higieny uczniów przez pielęgniarkę szkolną.

- Objęcie uczniów potrzebujących bezpłatnym dożywianiem/ wg potrzeb/.

- Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania czasu wolnego poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych o tematyce sportowej i rekreacyjnej – (SKS, ZRS, Program rozwoju kobiecej piłki nożnej 2015 – 2018 – „Ze szkół do ligi kobiecej”.

- Organizowanie wycieczek.

 

Rok 2016/17

- Realizacja programu „Trzymaj Formę” dla uczniów klas IV-VI  i „Czyste powietrze wokół nas” dla klas II-III przy współpracy z Powiatową Inspekcją Sanitarną w Radomsku.

- Spotkania z pielęgniarką szkolną dotyczące udzielania pierwszej pomocy – „ Kiedy i jak udzielamy pierwszej pomocy” dla uczniów kl. I-VI.

- Kształtowanie umiejętności dbania o siebie, swoje zęby – fluoryzacja -pielęgniarka szkolna – kl. II –III .

- Udział w ogólnopolskim programie -  „Śniadanie daje moc” kl. II-VI. Zwiększenie świadomości uczniów, co do ilości, jakości i sposobu spożywania posiłków.

- Udział w akcji „Dzień walki z głodem” – kl. II– VI. Zwiększenie świadomości uczniów na temat ubóstwa i głodu.

- Udział w programie – „Szklanka mleka”- dla klas II-VI.

-Udział w programie -  „Owoce i warzywa w szkole” dla klas II-III.

- Gazetki tematyczne o propagowaniu zdrowego stylu żucia Samorząd Uczniowski i świetlica szkolna.

- Udział w programie - „Mały Mistrz” dla kl. II – III.

- Zwiększenie dbałości o utrzymanie prawidłowej postawy  i gimnastykę korekcyjną dla klas II-III .

-  Regularne kontrole higieny uczniów przez pielęgniarkę szkolną.

- Objęcie uczniów bezpłatnym dożywianiem/ wg potrzeb/.

- Udział w „Międzynarodowym Dniu Walki                        z Ubóstwem” dla klas II- VI.

- Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania czasu wolnego poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych o tematyce sportowej i rekreacyjnej, (SKS, ZRS, Program rozwoju kobiecej piłki nożnej 2015 – 2018 – „Ze szkół do ligi kobiecej”.

- Organizowanie wycieczek.

- Wyjazdy na basen organizowane przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Radomsku.

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Działania profilaktyczne skierowane do rodziców.

Rok 2015/16

- Pedagogizacja rodziców na zebraniu ogólnym prowadzona przez pedagog – „ Jak rozpoznać czy moje dziecko jest uzależnione od papierosów, alkoholu, narkotyków i komputera, Internetu”.

 

Rok 2016/17

- Pedagogizacja rodziców - na zebraniu ogólnym – „ Skuteczne motywowanie z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i zdolności dziecka”.

Akcje charytatywne.

Rok 2015/16 i 2016/17

-Zorganizowanie przez Samorząd Uczniowski - zbiórki plastikowych nakrętek dla niepełnosprawnej uczennicy naszej szkoły,  i udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”.

- Udział w akcji – „Okulary dla Afryki” przy współpracy z Publicznym Gimnazjum w Gidlach.

- Zorganizowanie przez PCK akcji: „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”, „Znicz”, „Chwila dla pupila”.

- PCK -udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w związku z przystąpieniem do konkursu „Szkolnych Kół Wolontariatu”: ( konkurs na opowiadanie lub wiersz – „Pomaganie jest fajne”, „Zbiórka maskotek i ubrań”, „Poczytaj mi kolego”).

- PCK – konkurs plastyczny „Stroik Świąteczny” – prace oddane osobom samotnym z terenu naszej gminy.

7. Praca z rodzicami  którzy mają z dzieckiem problemy opiekuńczo - wychowawcze

Rok 2015/16 i 2016/17

- Kierowanie uczniów mających trudności w nauce i sprawiających trudności wychowawcze  przy współpracy z rodzicami na badania psychologiczno – pedagogiczne do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Radomsku i Piotrkowie Trybunalskim.

- Indywidualne spotkania z rodzicami mające na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych.

- Organizowanie spotkań indywidualnych z psychologami dziecięcymi uczniów, którzy sprawiają problemy wychowawcze.

-Współpraca z Powiatowym Sądem Rodzinnym w Radomsku – pisma o wgląd w sytuację rodziny  i tym współpraca z  kuratorami sądowymi.

- Współpraca Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku – udział pedagoga w posiedzeniach grup wsparcia dla rodzin pełniących pieczę zastępczą.

- Praca i udział pedagoga szkolnego w zebraniach Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Gidle.